Parenteel van Andreas Jantzen

26 april 2023

fer@jantzen.nl


Generatie I

I  Andreas Jantzen, waarschijnlijk zoon van Peter Jantzen, koster, wonende Danzig, is geboren rond 1695, mogelijk is begraven Danzig op 16 feb 1774 (Petrus en Pauluskerk). Hij werd ongeveer 79 jaar.

Hij trouwt Danzig in 1723 (1) met Constantia Klatten ook genaamd Constantia Kladdow, dochter van Friedrich Klattens. Constantia is geboren rond 1701.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Anna Eleonora Jantzen is gedoopt Danzig op 6 mrt 1725, is begraven op 1 feb 1770. Zij werd 44 jaar.

Zij trouwt Danzig op 27 mei 1755 met Friedrich Rudolph Dalitz. Friedrich Rudolph, orgel- en pianobouwer, is gedoopt Danzig op 28 dec 1721, is begraven Danzig op 1 mrt 1804. Hij werd 82 jaar.

2  Maria Elisabeth Jantzen is geboren Danzig op 9 apr 1727, is Evangelisch Herv. gedoopt Danzig op 11 apr 1727 (Petrus en Pauluskerk).

3  Constantia Jantzen is geboren Danzig op 24 apr 1729, is Evangelisch Herv. gedoopt Danzig op 26 apr 1729 (Petrus en Pauluskerk).

Hij trouwt (kerk) Danzig op 14 feb 1732 (Petrus en Pauluskerk) (2) met Concordia Gladbach, dochter van Niclaas Gladbach. Concordia is geboren rond 1707.

Bij trouwinschrijving staat vermoedeliijk dat zij een dochter van Nicolaas is.
<1>

Van hen zijn vier kinderen bekend:

4  Maria Elisabeth Jantzen is geboren Danzig op 8 jan 1733, is Evangelisch Herv. gedoopt Danzig op 11 jan 1733 (Petrus en Pauluskerk).

5  Carl Andreas Jantzen is gedoopt Danzig op 24 okt 1734.

6  Johann Peter Jantzen is geboren Danzig op 13 jul 1737, is Evangelisch Herv. gedoopt Danzig op 18 jul 1737 (Petrus en Pauluskerk).

7  Johan Godfried Jantzen is geboren Danzig op 18 feb 1740, is Evangelisch Herv. gedoopt Danzig op 23 feb 1740 in de kerk van de Heilige Peter en Paulus (doopgetuigen waren Carl Uphagen en Anna Martens), zie II.

Generatie II

II  Johan Godfried Jantzen, zoon van Andreas Jantzen (I) en Concordia Gladbach, orgelmaker, notarisklerk en koster Nieuwe Kerk Haarlem, is geboren Danzig op 18 feb 1740, is Evangelisch Herv. gedoopt Danzig op 23 feb 1740 in de kerk van de Heilige Peter en Paulus (doopgetuigen waren Carl Uphagen en Anna Martens), is overleden Haarlem (NH) op 6 apr 1811 in de Nieuwe Raamstraat, is begraven Haarlem (NH) op 11 apr 1811. Hij werd 71 jaar.

Hij was de zoon van een koster in Dantzig, verliet omstreeks 1757 het ouderlijk huis en kwam via Kopenhagen in Nederland terecht en zag zijn familie nooit weer terug. Wellicht vernoemd naar Johann Gottfried von Disseldorff, die van 1720 tot 1745 burgemeester van Dantzig was.
Dantzig was in die tijd "eene vrijje Rijksstad, onder bescherming van de Koning van Polen". Volgens het Geslachtenboek Jantzen was zijn vader "Koster eener Gereformeerde kerk" in Dantzig. Johan werd opgeleid tot orgelmaker en schrijnwerker. In Holland gekomen schijnt hij zich spoedig, "door zijne bekwaamheid om met menschen om te gaan", te hebben opgewerkt van eenvoudig arbeider tot kamerdienaar bij één der Graven van Bentinck. Deze Graaf moet volgens overlevering in zijn armen zijn gestorven; hij liet Johan een goed legaat, al zijn kleren en linnengoed na.
Tegen Pasen 1775 wordt hij, wonende op de Vijverberg, met attestatie uit Hamburg ingeschreven bij de Hervormde Gemeente Den Haag. Hij was kamerdienaar van Charles John (Jan) Graaf Bentinck, die op 8 maart 1779 overleed. Op 25 januari 1780 maakt Notaris Van Wijck de boedelakte op waarbij Johan Godfried de Klederen, linnens en wollens krijgt alsmede f 200 voor trouwe dienst.
Kort na zijn huwelijk in oktober 1779 moet hij (volgens het Geslachtenboek) in Delft een winkel in grof en fijn aardewerk hebben overgenomen, maar dit schijnt niet van lange duur geweest te zijn.
Op 22 augustus 1782 wordt hij ingeschreven bij de Universiteit van Leiden als assistent van de rechtenstudent C.C. van Valkenburg.
Het echtpaar Jantzen-La Feber vertrekt op 24 oktober 1784 met attestatie van Leiden naar Haarlem. Vervolgens werd hij eerste klerk op het kantoor van notaris en procureur Casparus Henricus van Heimenberg Reuvens te Haarlem. Dit notariskantoor werd later overgenomen door notaris Pieter van Lee. In mei 1787 is hij een van de vele ondertekenaars van een petitie aan de Staten van Holland waarin om maatregelen wordt verzocht om een burgeroorlog te voorkomen. In 1795 werd Johan benoemd tot "Bode en Provoost Geweldiger bij de Bataafsche gewapende burgermagt", welke post hij tot aan de ontbinding van die "burgermagt" heeft vervuld. Hierna heeft hij met schrijfwerk de kost verdiend, totdat hij in 1804 door tussenkomst van de kerkmeester en latere burgemeester C.C. van Valkenburg door de kerkvoogdij van de Hervormde Kerk tot koster van de Nieuwe Kerk werd benoemd. Dit bleef hij tot zijn dood in 1811. (Van Valkanburg was in 1796 majoor bij de gewapende burgermacht.)
In april 1806 beklaagt hij zich bij de kerkvoogden over "baldadigheid der Jongens, onder anderen met het werpen van stenen door de glazen van de Kerk, zelfs ook gedurende den Godsdienst". Koster Dedel van de Grote Kerk wordt naar de onderschout gestuurd om zich te beklagen.
Begin 1807 brandt hij zijn benen. Op 6 februari 1807 bespreekt de kerkvoogdij de noodzakelijke waarneming. Begin maart verklaart "de Koster van de Nieuwe Kerk Janzen" dat hij weer kan werken. Hij krijgt f 3,- mee om als douceur aan zijn vervanger Hazevoet te geven.
Eind december 1808 wordt hij berispt wegens "onbescheidenheid en trage bediening bij het bezorgen van stoven". Vlak voor Kerst 1809 wordt hij ontboden door de president van de kerkvoogdij wegens klachten over drankmisbruik. Hij ontkent misbruik en geeft aan “dat ene zenuwziekte hem noodzaakte 's daags ene bepaalde quantiteit Genever als medicijn te gebruiken”. De president vindt dat deze en andere excuses “in zulke ongepaste termen door den man geuit wierden” dat hij hem de deur wijst.
Op 27 december 1809 wordt in een extra vergadering besloten zijn aanstelling voor drie maanden op proef te verlengen van 1 januari tot eind maart 1810 op een tractement van honderd vijf en twintig gulden per jaar zonder uitzicht op een bijzondere beloning aan het eind van het lopende jaar.
Eind maart 1810 vervoegt hij zich bij de president om hem er aan te herinneren dat zijn aanstelling afloopt en hij verzoekt een vaste aanstelling te krijgen. Gezien zijn verbeterd gedrag wordt daartoe besloten. Hij wordt vermaand ”zich van alle verkeerdheid te onthouden, zich actief en bescheiden in zijn post te gedragen”.
Na zijn overlijden in april 1811 wordt Jacob Hasevoet voorgedragen als zijn opvolger.
Johan Godfried overleed in de kosterswoning aan de Nieuw Raamstraat, Wijk 4 No 219; thans Nieuwe Kerksplein 28.

<2>

Hij trouwt (kerk) 's-Gravenhage (ZH) op 31 okt 1779 (Grote of St. Jacobskerk) (Inschrijving op 17 oktober) met Anna Hendrica la Feber, dochter van Willem la Feber en Anna Cornelia Das. Anna Hendrica is gedoopt Utrecht (Utr) op 27 jun 1751 in de Buurkerk, is begraven Haarlem (NH) op 18 feb 1796. Zij werd 44 jaar.


<3>

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelia Margaretha Constantia Jantzen is geboren Haarlem (NH) op 26 jul 1785, is gedoopt Haarlem (NH) op 31 jul 1785 in de Grote Kerk (doopgetuigen waren Cornelis Constantijn van Valkenburg en M.H.F. van Valkenburg geboren Van Friesheim.), zie III-A.

2  Helena Ferdinanda Jantzen is geboren Haarlem (NH) op 22 mei 1787, is gedoopt Haarlem (NH) op 27 mei 1787 (doopgetuige was Helena Ferdinanda van Valkenburg geb. Van Friesheim), zie III-B.

3  Jan Jantzen is geboren Haarlem (NH) rond 1788, is jong overleden rond 1788.

Geen doop in 1788. Mogelijk ongedoopt overleden

4  Marinus Jan Jantzen is geboren Haarlem (NH) op 22 nov 1789, is gedoopt Haarlem (NH) op 29 nov 1789 in de Grote Kerk (doopgetuigen waren Amelia Maria Berg en Jan Berg), zie III-C.

5  Johanna Henrica Jantzen is geboren Haarlem (NH) op 14 feb 1791, is gedoopt Haarlem (NH) op 20 feb 1791, is begraven Haarlem (NH) op 28 feb 1792 (borstziekte). Zij werd 1 jaar.

6  Johan Godfried Jantzen is geboren Haarlem (NH) op 22 mei 1794, is gedoopt Haarlem (NH) op 1 jun 1794, is begraven Haarlem (NH) op 26 sep 1794 (slijmziekte).

Generatie III

III-A  Cornelia Margaretha Constantia Jantzen, dochter van Johan Godfried Jantzen (II) en Anna Hendrica la Feber, naaister, is geboren Haarlem (NH) op 26 jul 1785, is gedoopt Haarlem (NH) op 31 jul 1785 in de Grote Kerk (doopgetuigen waren Cornelis Constantijn van Valkenburg en M.H.F. van Valkenburg geboren Van Friesheim.), is overleden Haarlem (NH) op 1 nov 1826. Zij werd 41 jaar.

Zij woonde voor haar huwelijk in de Barteljorisstraat te Haarlem.

Zij trouwt Haarlem (NH) op 24 apr 1816 met Jan Philippus van der Putten, zoon van Jan van der Putten en Anna Maria Beijers. Jan Philippus, kleermaker, is geboren Haarlem (NH) op 25 mei 1793, is overleden Haarlem (NH) op 9 mrt 1878. Hij werd 84 jaar.


<4>

Hij was later gehuwd (2) met Josina Wijdoogen.<5,6>

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Anna Maria Geertruida van der Putten is geboren Haarlem (NH) op 6 okt 1817, is gedoopt Haarlem (NH) (Grote of St. Bavokerk) door Ds. G. Kuiper (doopgetuige was Geertruida la Faille), is ongehuwd overleden Haarlem (NH) op 10 apr 1896. Zij werd 78 jaar.

2  Jan Ferdinand van der Putten, soldaat en kleermaker, is geboren Haarlem (NH) op 30 dec 1819, is overleden Paramaribo op 29 jun 1843. Hij werd 23 jaar.

Hij wilde volgens mondelinge overlevering hier niet best oppassen. Hij was als "nommer verwisselaar" in mei 1839 in dienst getreden bij de 10e Afdeling Nationale Militie te Utrecht. Vervolgens geplaatst bij het Batalion te Gorinchem waar hij voor 6 jaar tekende. Hij tekende vervolgens om vrijwillig naar de kust van Ginea te gaan en vertrok in september 1841 naar Harderwijk, waar zij wegens het hoge water bleven overwinteren tot 12 maart 1842 om te Vlissingen te worden ingescheept op 's Rijks transportschip "Prins Willem Frederik Hendrik" om van daar uit te zeilen naar de West Indiën, alwaar hij gezond te Paramaribo is aangekomen. Hij is daar als kleermaker in het Magazijn werkzaam geweest. Hij overleed 13 maanden na aankomst.
<7>

3  doodgeboren zoon is doodgeboren op 7 okt 1826.

III-B  Helena Ferdinanda Jantzen, dochter van Johan Godfried Jantzen (II) en Anna Hendrica la Feber, is geboren Haarlem (NH) op 22 mei 1787, is gedoopt Haarlem (NH) op 27 mei 1787 (doopgetuige was Helena Ferdinanda van Valkenburg geb. Van Friesheim), is overleden Haarlem (NH) op 20 okt 1832. Zij werd 45 jaar.

Zij werd ten doop gehouden door en genoemd naar Mevrouw Margaretha Helena Ferdinanda van Valkenburg geb. rijksbarones Van Friesheim. Zij is ongehuwd gebleven.

Van haar is een kind bekend:

1  Jan Jantzen is geboren Amsterdam (NH) op 12 dec 1818, is overleden Haarlem (NH) op 7 apr 1819.

III-C  Marinus Jan Jantzen, zoon van Johan Godfried Jantzen (II) en Anna Hendrica la Feber, onderwijzer, opperwachtmeester bij het reg. Huzaren v Boreel en ambtenaar, is geboren Haarlem (NH) op 22 nov 1789, is gedoopt Haarlem (NH) op 29 nov 1789 in de Grote Kerk (doopgetuigen waren Amelia Maria Berg en Jan Berg), is overleden Amsterdam (NH) op 1 mrt 1879. Hij werd 89 jaar.

Marinus Jan was de grondlegger van het "Geslachtenboek Jantzen", dat de bron is geweest van veel gegevens over de familie Jantzen. Dit geslachtenboek is door de achtereenvolgende generaties bijgehouden tot rond 1950. Hij werkte van april 1807 tot maart 1811 als "secondant en leermeester bij het publiek onderwijs". Vervolgens was hij van maart 1811 tot oktober 1813 klerk op het "Bureau der Verenigde Regten", op de gehate administratie der "Regie over de Tabak" in Nijkerk op de Veluwe. Toen deze Dienst met het verdwijnen van het franse bestuur werd opgeheven, werd hij in dezelde plaats van oktober 1813 tot maart 1814 huisonderwijzer bij de twee kinderen van burgemeester Heilblom. Deze burgemeester had hij leren kennen in 1811 bij de "Fransche loting" in Nijkerk, waar hij door het trekken van een hoog nummer werd vrijgeloot.
In maart 1814 werd hij bij de oprichting van het leger door koning Willem I wel dienstplichtig; hij wilde niet bij de infanterie en meldde hij zich als vrijwilliger bij het Regiment Husaren No. 6 (onder leiding van Jonkheer Boreel) waar hij de funkties van Hussaar, Fourier en fungeerend Opperwachtmeester vervulde. Hij deed mee aan de veldtocht naar Frankrijk in 1815 en vocht in de slag bij Waterloo. In december 1815 kwam het Regiment terug in Nederland, waar Haarlem als garnizoen werd aangewezen. Marinus Jan verzocht de Minister van Oorlog per request om ontslag uit de dienst, wat hem per 11 april 1816 werd verleend. Daarop is hij bij zijn aanstaande schoonfamilie in huis opgenomen. Een vriend van hem, een zekere Kats, was rijdend commies. Via hem solliciteerde bij de toenmalige Dienst der "Convooijen en Licenten", waar hij per 3 juni werd aangenomen als rijdend commies. Spoedig werd hij overgeplaatst naar België. In Jalthaij (provincie Luik) aangekomen, bleek het wegens het bergachtige terrein onmogelijk om zich per paard te verplaatsen. Daarom besloot hij om tijdelijk maar genoegen te nemen met de lagere rang van commies te voet. Bij overplaatsing naar zijn definitieve standplaats bleek deze beslissing echter niet meer terug te draaien, hij bleef commies te voet met een laag salaris. Achtereenvolgens had hij de volgende standplaatsen in België: 30 juni 1816 - Jalhaij, provincie Luik; 13 september 1816 - La Plaigne, provincie Henegouwen; 21 september 1817 - Bon Secours, provincie Henegouwen; 20 juni 1818 - Harchies, provincie Henegouwen; 16 januari 1823 - Soignies, provincie Henegouwen; 19 augustus 1823 - Bergen, provincie Henegouwen; 8 september 1824: Valinnes, provincie Henegouwen; 19 juli 1825 - Charleroi, provincie Henegouwen.
Vele requesten aan de Minister van Financiën om te worden overgeplaatst naar Holland bleven zonder resultaat. Uiteindelijk stemde de Minister er in toe in een ruiling van standplaats, dank zij de bemiddeling van de heer C.C. van Valkenburg uit Haarlem. Hiertoe werd een circulaire rondgestuurd, waarin een ambtenaarder 4e klasse in Holland met een jaarsalaris van f 300,- mocht ruilen met een ambtenaar in België met een jaarsalaris van f 500,-. Ondanks dit aantrekkelijke aanbod, was er slecht één gegadigde, een zekere Van Laar uit Egmond aan de Hoef. Zo kwam Marinus Jan met zijn gezin, na ruim 9 jaar in België gewerkt te hebben, op 27 november 1825 weer in Haarlem terug. Nu zou hij snel carrière maken: tot 31 december 1825 was hij commies 4e klasse te Egmond aan de Hoef. Maar al spoedig werd hij bevorderd, per 1 januari 1826 werd hij benoemd tot commies der 2e klasse in Naarden; een half jaar later werd hij alweer overgeplaatst, nu naar 's-Graveland. Per 1 november promoveerde hij daar tot commies der 1e klasse. Per 1 december 1829 werd hij overgeplaatst naar het eiland Wieringen, vervolgens per 1 september 1830 naar Ouderkerk aan de Amstel en tenslotte per 1 juli 1831 naar Purmerend. In Purmerend heeft hij tijdens de opstand in België nog als "rustbewaarder" in een Burgercorps gediend. Tenslotte werd hij per 15 juni 1837 naar Amsterdam overgeplaatst. Op 30 april 1848, na het mislukken van zoon Frederic Guillaume als kruidenier, wat Marinus Jan een aardig kapitaaltje heeft gekost, vestigde het gezin zich op de Egelantiersgracht nr. 91.
Zeker is, dat hij nog in 1856 als ambtenaar werkzaam was. Waarschijnlijk is, dat hij zelfs de 50 dienstjaren heeft volgemaakt (dus tot 1864, hij was toen al 75 jaar!). Daarna heeft hij nog vele jaren in Amsterdam van zijn pensioen genoten. In 1864, ten tijde van het overlijden van zijn echtgenote, woonde hij op de Nieuwezijds Voorburgwal nr. H 313. Zijn laatste jaren woonde hij bij zijn dochter Octavie in de Nieuwe Leliestraat nr 72, hij stierf daar op 89-jarige leeftijd. Hij had een goede gezondheid, slechts tijdens zijn laatste jaren viel hem het lopen wat moeilijk door corpulentie en kortademigheid.
Op 27 juni 1865 wordt hem tijdens een Nationaal Gedenkfeest te Leiden het ereteken voor 1813-1815 (waterloo) toegegend.

<8>

Hij trouwt (civ.) Waarder (ZH) op 9 jul 1818, trouwt (kerk) Waarder (ZH) met Geertruida la Faille, dochter van Barend la Faille en Jansje Smit. Geertruida is geboren Haarlem (NH) op 26 mrt 1791, is overleden Amsterdam (NH) op 21 mrt 1864. Zij werd 72 jaar.

Zij woonde ten tijde van haar overlijden op de Nieuwezijds Voorburgwal, maar overleed in een huis in de Binnenbrouwersstraat.
<9>

Zij hebben samen zeven kinderen:

1  Charles Constant Jantzen, zadelmaker, is geboren Harchies op 7 mei 1819, is RK gedoopt Harchies op 4 aug 1819, is ongehuwd overleden Bloemendaal (NH) op 20 sep 1886. Hij werd 67 jaar.

Hij werd RK gedoopt door pastoor A. Plaquet, omdat er in die buurt geen Hervormde Kerk was. De doopgetuigen waren C.J. Martin, onder-brigadier "der In- en Uitgaande Rechten en Accijnsen" te Harchies, en Iphigenie Collignon, de dochter van de Ontvanger van dezelfde Dienst.
Hij lootte op donderdag 23 februari 1838 voor de Nationale Militie en trok daar nummer 4916. Op 1 mei 1838 kwam hij in dienst bij de 10e Afdeling; 6 jaar later, op 3 juli 1844 kwam hij weer uit de militaire dienst. Als laatste was hij gelegerd in Fort Bath, waar hij op 9 mei 1844 als lidmaat van de Hervormde Kerk werd aangenomen.
Per 26 augustus 1844 werd hij als werkman bij de zadelmakers van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij aangesteld te Haarlem. In juni 1847 werd hij krankzinnig en is hij opgenomen in een inrichting op de Overtoom in Amsterdam. Hij was daar onder behandeling van dokter Schneevoogd. In november 1847 was hij zover hersteld, dat hij weer aan het werk kon. Dit duurde slechts een half jaar, in juni 1848 werd hij door zijn chef, de werktuigkundig ingenieur De Vries Robbé, arbeidsongeschikt verklaard.
Van juni 1848 tot augustus 1855 woonde hij bij zijn ouders thuis. Toen werd hij bij boer G. Kalis te Laren uitbesteed, waar hij tot september 1856 zou blijven. Vervolgens ging hij naar molenaar Van Leeuwen te Ede, en later naar bakker de Heus te Heukelum en vervolgens naar zijn broer Louis in Rotterdam. Maar niemand wilde hem houden, waarop hij in januari 1864 weer bij zijn ouders in huis kwam. Ook daar was hij niet te handhaven, hij werd eerst opgenomen in het Buitengasthuis aan de Overtoom en vervolgens in het najaar 1864 naar het gesticht Meerenberg. Daar is hij tot zijn dood, in 1886, gebleven.
<10>

2  Octavie Ferdinande Jantzen is geboren Harchies op 10 okt 1820, is RK gedoopt Harchies op 13 okt 1820, zie IV-A.

3  Louis Albert Jantzen is geboren Harchies op 23 mei 1822, is Hervormd gedoopt Dour op 25 aug 1822, zie IV-B.

4  Dochter Jantzen is geboren Bergen (B) op 28 nov 1823, is overleden Bergen (B) op 28 nov 1823.

Zij heeft slechts een half uur geleefd.

5  Frederic Guillaume Jantzen, commies bij de belastingen, is geboren Nalinnes [Henegouwen] op 28 nov 1824, is RK gedoopt Nalinnes [Henegouwen] op 29 nov 1824, pleegde zelfmoord Bovenkarspel (NH) op 14 jul 1861. Hij werd 36 jaar.

Ook hij werd RK gedoopt, bij gebrek aan een Hervormde Kerk; door pastoor H.L. le Franc, de doopgetuigen waren F. Estenon en M.C. Pouplier. Op 15 maart 1843 werd hij in Amsterdam aangenomen door Ds. Tol.
Bij de loting voor de Nationale Militie trok hij nummer 8496 en werd ingedeeld bij de veldartillerie in 's-Hertogenbosch. Waarschijnlijk is hij spoedig daarna afgekeurd, want op 4 september 1844 was hij alweer thuis.
Hij heeft vervolgens diverse baantjes als boekbinder gehad, maar daar zag hij bij nader inzien toch geen brood in. Zijn ouders namen voor hem in 1846 een kruidenierswinkel over, in de Heerenstraat nr. 37 te Amsterdam. Helaas was hij geen goed zakenman, in 1848 bleek hij (en dus zijn vader) er zelfs enige honderden gulden bij ingeschoten te zijn.
Hierop ging hij werken als stationsarbeider bij de Hollandsche Ijzeren spoorweg Mij. in Amsterdam, waar hij vervolgens werkzaam was als assistent op het goederenbureau. Op 31 mei 1851 nam hij ontslag, na een sollicitatie als commies der 2e klasse bij Directe Belastingen, dienst In- en Uitgaande Regten en Accijnsen (hier trad hij dus in het voetspoor van zijn vader). Op 10 juni vertrok hij naar Maastricht, zijn eerste standplaats. In de zomer 1852 bracht hij twee weken vakantie door bij zijn ouders in Amsterdam. Volgens de notities van zijn broer Ferdinand Bernardus was hij "veel in zijn voordeel veranderd (in zedelijken zin, namenlijk)".
Op 21 oktober 1855 werd hem door een ezel, op zijn standplaats St.Pieter aan de Maas, de rechter knieschijf stukgeslagen. Daardoor heeft hij enige maanden in het Burgerlijk Hospitaal in Maastricht gelegen, waarna hij op 6 juni 1856 voor algeheel herstel naar Amsterdam kwam. Daar moet hij Anna Lijdia Zahn, de schoonzuster van zijn broer Ferdinand, hebben ontmoet, wat in een verloving resulteerde. Althans volgens de felicitaties in een brief van haar geëmigreerde broer Jan George. Deze verloving is blijkbaar uitgeraakt, want er wordt verder nergens over geschreven en Anna Lijdia bleef ongehuwd.
Bijna een jaar na het ongeluk, op 26 september 1856, kon hij pas weer naar Maastricht terugkeren. Op 1 april 1857 werd hij overgeplaatst naar Hoogkarspel bij Enkhuizen. Daar kreeg hij verkering met een meisje, dat waarschijnlijk Fietje heette. Maar ook dat moet geen gelukkige liefde zijn geweest. Want op een dag dat hij haar op bezoek verwachtte, nam hij een overdosis van een bepaald medicijn, tengevolge waarvan hij stierf.
<11>

6  Ferdinand Bernardus Jantzen is geboren 's-Graveland (ZH) op 18 mrt 1827, is Hervormd gedoopt 's-Graveland (ZH) op 15 apr 1827 door Ds. Bruins, zie IV-C.

7  Geertruida Maria Jantzen is geboren Purmerend (NH) op 6 okt 1832, is Hervormd gedoopt Purmerend (NH) op 28 okt 1832, is overleden Purmerend (NH) op 12 jun 1833, is begraven Purmerend (NH) op 14 jun 1833.

Zij werd gedoopt door Ds. Tichler, ten doop gehouden door haar vader en moeder. Pas acht maanden oud stief zij.
<12>

Generatie IV

IV-A  Octavie Ferdinande Jantzen, dochter van Marinus Jan Jantzen (III-C) en Geertruida la Faille, wonende Amsterdam (NH), is geboren Harchies op 10 okt 1820, is RK gedoopt Harchies op 13 okt 1820, wonende Von Zesenstraat 5 Amsterdam (NH), is overleden Amsterdam (NH) op 22 apr 1884. Zij werd 63 jaar.

Ook zij werd RK gedoopt bij gebrek aan een Hervormde Kerk. De doopgetuigen waren Isidor Hergibo, Koornmolenaar en Iphigenie Collignon.
<13>

Zij trouwt Amsterdam (NH) op 25 apr 1850 met Gerardus Jacobus Louwerens, zoon van Johannes Louwerens en Hendrica Antonia Lardelli. Gerardus Jacobus, commissionair en broodbakker, wonende Amsterdam (NH), is geboren Amsterdam (NH) op 10 sep 1816, is overleden Amsterdam (NH) rond 1874. Hij werd ongeveer 58 jaar.

volgens gesl.boek: Jacobus Gerardus

<14>

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrica Antonia Louwerens is geboren Amsterdam (NH) op 4 feb 1851, zie V-A.

2  Marinus Jan Louwerens, magazijnbediende, is geboren Amsterdam (NH) op 12 apr 1853, is overleden Amsterdam (NH) op 16 mrt 1883. Hij werd 29 jaar.

3  Octavie Ferdinande Louwerens is geboren Amsterdam (NH) op 30 jun 1856, zie V-B.

4  Geertrui Marie Louwerens is geboren Amsterdam (NH) op 23 dec 1857, zie V-C.

5  Hendrika Johanna Louwerens is geboren Amsterdam (NH) op 28 okt 1865, zie V-D.

IV-B  Louis Albert Jantzen, zoon van Marinus Jan Jantzen (III-C) en Geertruida la Faille, rijtuigmaker, is geboren Harchies op 23 mei 1822, is Hervormd gedoopt Dour op 25 aug 1822, is overleden Rotterdam (ZH) op 29 jun 1897. Hij werd 75 jaar.

Hij werd gedoopt door Ds. I. van Visme en door zijn moeder ten doop gehouden. In 1841 werd hij aangenomen in Amsterdam door Ds. Van Staveren.
Zijn eerste huwelijk, met Johanna van Schooten, begon niet zo goed: de bruiloft werd gevierd, terwijl Louis met een zware koorts in bed lag. Deze ziekte zou vele maanden duren. Hij was juist herstellende, toen op 12 februari 1848 zijn vrouw Johanna van een doodgeboren kind beviel en zelf ook in het kraambed overleed.
Hij werkte sinds maart 1846 als rijtuigmaker bij de Hollandsche Spoorweg Maatschapppij in Haarlem. In november 1851 nam hij ontslag en vertrok naar Dordrecht, waar hij met J. Geerenstein als compagnon, een wagenmakerij begon. Maar al in april 1852 werd de relatie met Geerenstein verbroken.
In 1856 vestigde hij zich als meester rijtuigmaker in Rotterdam, in de Hugo de Grootstraat 81, waar het hem redelijk goed gegaan moet zijn. Op 7.9.1881 wordt hij echter in staat van faillissement gesteld. Op 2 december vindt "verificatie van schulden" plaats. Hij moet nog een aantal kinderen hebben gekregen, die echter allen jong zijn overleden.
<15>

Hij trouwt Haarlem (NH) op 29 sep 1847 (1) met Johanna van Schooten. Johanna is geboren Haarlem (NH) rond 1806, is overleden (in het kraambed) Haarlem (NH) op 12 feb 1848. Zij werd ongeveer 42 jaar.


<16>

Van hen is een kind bekend:

1  doodgeboren kind is doodgeboren Haarlem (NH) op 12 feb 1848.


<17>

Hij trouwt Vlissingen (Zld) op 5 dec 1849 (2) met Adriana Helena van Vlaanderen, dochter van Jacobus van Vlaanderen en Neeltje Haak. Adriana Helena is geboren Vlissingen (Zld) op 25 jan 1832 , is overleden Rotterdam (ZH) op 20 feb 1873. Zij werd 41 jaar.<18>


<19>

Van hen zijn negen kinderen bekend:

2  Geertruida Maria Jantzen is geboren Haarlem (NH) op 7 sep 1850, is gedoopt Haarlem (NH) op 29 sep 1850 in de Grote Kerk, zie V-E.

3  Marinus Jan Jantzen is geboren Dordrecht (ZH) op 20 dec 1853, is gedoopt Dordrecht (ZH) op 22 jan 1854, is overleden Dordrecht (ZH) op 25 mei 1854.


<20>

4  Neeltje Jacoba Jantzen is geboren Dordrecht (ZH) op 13 jul 1855, is overleden Rotterdam (ZH) op 6 jun 1857. Zij werd 1 jaar.

5  Neeltje Jacoba Jantzen is geboren Rotterdam (ZH) op 13 feb 1858, is overleden Rotterdam (ZH) op 19 feb 1861. Zij werd 3 jaar.

6  Octavie Ferdinande Jantzen is geboren Rotterdam (ZH) op 27 aug 1860, is ongehuwd overleden Rotterdam (ZH) op 21 feb 1909. Zij werd 48 jaar.

7  Marinus Jan Jantzen is geboren Rotterdam (ZH) op 16 aug 1863, is overleden Rotterdam (ZH) op 31 mrt 1869. Hij werd 5 jaar.

8  Adriana Helena Jantzen is geboren Rotterdam (ZH) op 10 sep 1865, is overleden Rotterdam (ZH) op 18 feb 1868. Zij werd 2 jaar.

9  Louisa Albertina Jantzen is geboren Rotterdam (ZH) op 20 okt 1868, is overleden Rotterdam (ZH) op 25 sep 1876. Zij werd 7 jaar.

10  Adriana Helena Jantzen is geboren Rotterdam (ZH) op 20 mrt 1871, is overleden Rotterdam (ZH) op 28 mrt 1873. Zij werd 2 jaar.

Hij trouwt Rotterdam (ZH) op 24 dec 1873 (3) met Amelia Carolina van der Schans, dochter van Gerrit van der Schans en Wouterke Nultenbock. Amelia Carolina is geboren Capelle (NBr) op 28 jun 1832, is overleden Rotterdam (ZH) op 3 mei 1904. Zij werd 71 jaar.


<21>

Zij was eerder gehuwd (1) met D. Magré.<22>

Van hen is een kind bekend:

11  Marinus Jan Jantzen is geboren Rotterdam (ZH) op 8 nov 1874, is ongehuwd overleden Poortugaal (ZH) op 1 mei 1945. Hij werd 70 jaar.


IV-C  Ferdinand Bernardus Jantzen, zoon van Marinus Jan Jantzen (III-C) en Geertruida la Faille, ledikant- en kamerbehanger, is geboren 's-Graveland (ZH) op 18 mrt 1827, is Hervormd gedoopt 's-Graveland (ZH) op 15 apr 1827 door Ds. Bruins, is overleden Amsterdam (NH) op 18 jan 1897. Hij werd 69 jaar.

Op 18 maart 1851 neemt hij de pen van zijn vader op, en vervolgt het Geslachtenboek Jantzen, hij was toen 24 jaar.
Tot zijn 14e jaar ging hij naar school. Daarna leerde hij het vak van ledikant- en kamerbehanger en werkte achtereenvolgens bij de heren H. Sloot en J. van Groen. Op 7 maart 1852 vestigde hij zich als zelfstandig behanger in het ouderlijk huis aan de Egelantiersgracht nr 91. Volgens eigen notitie verliep het eerste jaar boven verwachting erg voorspoedig.
In juli 1853 maakte hij kennis met de zuster van "een zijner begunstigers" de tabakshandelaar Gijsbert Willem Zahn, in augustus ging hij voor het eerst met haar een wandeling maken en op 25 september vroeg hij haar ten huwelijk. Een jaar later, op 28 september 1854 vond het huwelijk plaats, dat kerkelijk werd ingezegend door Ds. J. Muntendam in de Oude Kerk.
Hun eerste woning was op de Haarlemmerdijk nr. N 221. Spoedig kwam het eerste kind, zoon Marinus Jan Willem, die slechts 15 weken oud zou worden. Al na een jaar, op 29 oktober 1855 vonden ze een beter huis in de Bloedstraat nr. K 274. Deze verhuizing deed zijn vrouw Cateau geen goed, op 3 november kreeg zij een miskraam. Maar spoedig daarna raakte zij weer zwanger en op 1 december 1856 werd een dochter geboren. Anderhalf jaar later wordt het volgende kind geboren, een bijzonder welgeschapen en buitengewoon zware jongen, Ferdinand Bernardus Marinus Jan. Volgens de vroedmeester, de heer La Cave, werd er zelden een kind van dusdanige lichaamsbouw geboren (hij zou dan ook 92 jaar worden).
Op 1 april 1859 wordt er verhuisd naar de Nieuwmarkt, boven nr. O 373. Gingen de zaken de eerste jaren voorspoedig, enkele jaren later ging het snel minder en moest het gezin leven van het familiekapitaaltje van zijn vrouw. Toen dat ook op was, moesten zelfs stukken huisraad worden verkocht om eten te kunnen kopen! In het najaar 1866 leken betere tijden aan te breken. Hij kreeg in Haarlem een betrekking als meesterknecht-boekhouder, zij het tegen een bijzonder laag loon. Zes jaar duurde deze betrekking. Toen beëindigde de eigenaar, de heer Nijborg, zijn zaak; Nijborg bood hem aan de zaak over te nemen en wilde zelfs borg voor hem staan. Maar hij durfde dit niet aan en verhuisde in 1872 weer naar Amsterdam, waar hij een baantje had gevonden.
Ruim 10 jaar later, toen de kinderen allen uit huis waren, waagde hij zich weer in zaken, in compagnonschap met een kennis. De zaken gingen goed en een tijd van voorspoed leek aangebroken. Helaas werd hij in 1896 door een influenza epidemie getroffen, leek te herstellen, maar bleef een jaar lang sukkelen en stierf op 18 januari 1897 op 69-jarige leeftijd.
<23>

Hij trouwt Amsterdam (NH) op 28 sep 1854, trouwt (kerk) Amsterdam (NH) in de Oude Kerk met Catharina Margaretha Wilhelmina Zahn (Cateau), dochter van Willem Hendrik Zahn en Anna Lijdia Mijné. Catharina Margaretha Wilhelmina (Cateau) is geboren 's-Gravenhage (ZH) op 8 feb 1825, is overleden Amsterdam (NH) op 8 jan 1904. Zij werd 78 jaar.


<24>

Zij hebben samen zeven kinderen:

1  Marinus Jan Willem Jantzen is geboren Amsterdam (NH) op 8 mei 1855, is gedoopt Amsterdam (NH) op 27 mei 1855, is overleden 's-Gravenhage (ZH) op 21 aug 1855.

Hij werd gedoopt door Ds. van Maken, ten doop gehouden door grootvader Marinus Jan. Tijdens een zomeruitstapje van zijn ouders naar Gijsbert Willem Zahn in Den Haag, werd hij plotseling getroffen door een hersenvliesontsteking en stierf, pas 15 weken oud.
<25>

2  Anna Lijdia Geertruida Jantzen is geboren Amsterdam (NH) op 1 dec 1856, is gedoopt Amsterdam (NH) op 4 jan 1857 in de Westerkerk door Ds. Van Voorst, ten doop gehouden door haar moeder, is overleden Amsterdam (NH) op 15 apr 1932. Zij werd 75 jaar.

Zij trouwde samen met haar zuster Geertrui. Het huwelijk zou kindeloos blijven.
<26>

Zij trouwt Amsterdam (NH) op 20 sep 1883 met Adriaan Cornelis Daniel Revalk (Janus), zoon van Daniël Revalk en Florentine Annette Marie Lutteke. Adriaan Cornelis Daniel (Janus), handelsagent, is geboren Amsterdam (NH) op 1 nov 1853, is overleden Amsterdam (NH) op 19 jan 1927. Hij werd 73 jaar.

Hij werd door zijn neven en nichten "oom Janus" genoemd.Het huwelijk bleef kinderloos.
<27>

3  Ferdinand Bernardus Marinus Jan Jantzen is geboren Amsterdam (NH) op 19 jul 1858, zie V-F.

4  Frederic Guillaume Jantzen (Frits) is geboren Amsterdam (NH) op 3 feb 1860, zie V-G.

5  Geertruij Jantzen is geboren Amsterdam (NH) op 21 okt 1862, zie V-H.

6  Catharina Margaretha Wilhelmina Jantzen, wonende Amsterdam (NH) en Haarlem (NH), is geboren Amsterdam (NH) op 10 okt 1865 (Brouwersgracht 316), wonende Klein Heiligland 478 Haarlem (NH), is overleden Haarlem (NH) op 23 dec 1868. Zij werd 3 jaar.

7  Hendrika Wilhelmina Jantzen, wonende Haarlem (NH), is geboren Haarlem (NH) op 17 nov 1868 (Klein Heiligland 478), wonende Klein Heiligland 478 Haarlem (NH), is overleden Haarlem (NH) op 29 aug 1869.


<28>

Generatie V

V-A  Hendrica Antonia Louwerens, dochter van Gerardus Jacobus Louwerens (IV-A) en Octavie Ferdinande Jantzen, is geboren Amsterdam (NH) op 4 feb 1851, is overleden Amsterdam (NH) op 7 mrt 1928. Zij werd 77 jaar.

Zij trouwt Amsterdam (NH) op 27 mei 1875 met Frederik Schmalgemeijer, zoon van Carl Friedrich Schmalgemeijer en Sophia Frederika Diedrich. Frederik, bakker, is geboren Amsterdam (NH) op 23 dec 1851, is overleden Amsterdam (NH) op 7 mrt 1928. Hij werd 76 jaar.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Sophia Frederika Schmalgemeijer is geboren in 1876, is overleden Amsterdam (NH) op 29 nov 1879. Zij werd 3 jaar.

2  Hendrika Johanna Schmalgemeijer is geboren rond okt 1878, is overleden Amsterdam (NH) op 27 nov 1879. Zij werd ongeveer 1 jaar.

3  Frederik Schmalgemeijer, broodbakker, is geboren op 19 okt 1880, is overleden op 7 jul 1969. Hij werd 88 jaar.

Hij trouwt Amsterdam (NH) op 7 nov 1907 met Catharina Lena Rumuller, dochter van Nicolaas Rumuller en Boukje van Bemmel. Catharina Lena is geboren Amsterdam (NH) op 30 jun 1882, is overleden Oudekerk aan de Amstel (NH) op 26 jan 1956. Zij werd 73 jaar.

V-B  Octavie Ferdinande Louwerens, dochter van Gerardus Jacobus Louwerens (IV-A) en Octavie Ferdinande Jantzen, modegoedmaakster, is geboren Amsterdam (NH) op 30 jun 1856, is overleden in feb 1880. Zij werd 23 jaar.

Zij stierf spoedig na de geboorte van haar eerste kind. De overlijdensdatum moet nog worden opgezocht, maar blijkbaar eind februari 1880, want het overlijdens werd gemeld in de krant Het nieuws van de dag op 4 maart 1880 onder Familie-Berichten uit de Haarlemsche en andere couranten.
<29>

Zij trouwt Amsterdam (NH) op 23 jan 1879 met Gerardus Willem Harmsen, zoon van Hendricus Theodorus Harmsen en Willemijntje Prins. Gerardus Willem, steenhouwer, wonende Amsterdam (NH), is geboren op 16 mrt 1852, is overleden Amsterdam (NH) op 21 apr 1922, is begraven Amsterdam (NH) op 25 apr 1922 (De Nieuwe Ooster). Hij werd 70 jaar.

In maart 1880 was hij een eigen zaak begonnen, eerst met J. Robelot als compagnon, later alleen. Spoedig wist hij zijn steenhouwerszaak samen met zijn zoons tot grote bloei te brengen.
In augustus 1895 gebruikt het neefje van zijn vrouw, F.B. Jantzen, het volgende briefpapier voor een brief naar zijn ouders:
G. W. Harmsen & J.A. Robelot
Steenhouwers en Marmerwerkers
werkplaats: Schapenveld en Achterweg
woonplaats: Oldenbarneveldstraat 5 Amsterdam
<30>

Hij was later gehuwd (2) met Geertruij Jantzen (zie V-H).<31,32>

Van hen is een kind bekend:

1  Willemijntje Gerardina Harmsen is geboren Amsterdam (NH) op 23 nov 1879, is overleden Amsterdam (NH) op 12 sep 1948, is begraven Amsterdam (NH) op 16 sep 1948 (De Nieuwe Ooster). Zij werd 68 jaar.

Zes weken na haar geboorte stief haar moeder. Zij is toen in huis genomen door haar oud-oom Ferdinand Bernardus Jantzen, de broer van haar grootmoeder Octavie Louwerens. Zij werd daar waarschijnlijk verzorgd door de 15-jarige dochter Geertrui (een nichtje van haar moeder), met wie haar vader vijf jaar later zou hertrouwen. In 1921 brengt ze een bezoek aan haar (verre) achterneef F.B. Jantzen in Bandoeng en reist dan af naar Malang.

<33>

V-C  Geertrui Marie Louwerens, dochter van Gerardus Jacobus Louwerens (IV-A) en Octavie Ferdinande Jantzen, is geboren Amsterdam (NH) op 23 dec 1857.

Zij trouwt Dordrecht (ZH) op 20 okt 1881 met Jan Bink, zoon van Jacobus Bink en Grietje Jans de Boer. Jan, bankwerker, is geboren Amsterdam (NH) rond 1860.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Jacobus Bink, machinist, is geboren Dordrecht (ZH) op 30 aug 1882.

Hij trouwt Amsterdam (NH) op 14 jul 1910 met Maria Wilhelmina Barvoet, dochter van Jan Barvoet en Maria Henriette Hubbelmeijer. Maria Wilhelmina is geboren Amsterdam (NH) rond 1883.

2  Jan Anton Bink is geboren rond 1885, is overleden Warnsveld (Gld) op 20 jun 1942. Hij werd ongeveer 57 jaar.

Hij was gehuwd met Hilleke Duizer.

3  Gerardus Jan Bink, machinist, is geboren Amsterdam (NH) rond 1887.

Hij trouwt Velsen (NH) op 28 jun 1916 met Johanna Susanna Engelhart, dochter van Johannes Engelhart en Janneke Susanna de Vries. Johanna Susanna is geboren Velsen (NH) rond 1892.

4  Frederik Bink is geboren rond 1889, is overleden Den Helder (NH) op 2 okt 1891. Hij werd ongeveer 2 jaar.

5  Octavie Ferdinande Bink is geboren Amsterdam (NH) rond 1892.

Zij trouwt Amsterdam (NH) op 4 apr 1928 met Josephus Christianus Boerkamp, zoon van Gerrit Boerkamp en Wilhelmna van Poorten. Josephus Christianus, controlebeambte bij de NS, is geboren Sloten(Asd) rond 1873.

6  Evert Willem Bink, kantoorbediende, is geboren Amsterdam (NH) rond 1895.

Hij trouwt Amsterdam (NH) op 14 okt 1920 met Johanne Petronella van de Vooren, dochter van Gerrit Jan van de Vooren en Johanna Petronella Rumuller. Johanne Petronella is geboren Amsterdam (NH) rond 1901.

V-D  Hendrika Johanna Louwerens, dochter van Gerardus Jacobus Louwerens (IV-A) en Octavie Ferdinande Jantzen, is geboren Amsterdam (NH) op 28 okt 1865, is overleden Bussum (NH) op 14 mrt 1942. Zij werd 76 jaar.

Zij trouwt Amsterdam (NH) op 4 jul 1895 met Theodoor Maximiliaan Ruelle. Theodoor Maximiliaan is geboren Amsterdam (NH) rond 1855.

Van hen is een kind bekend:

1  Hendricus Antonius Ruelle, kantoorbediende, is geboren Amsterdam (NH) rond 1897.

Hij trouwt Heemstede (NH) op 18 mei 1925 met Maria Christina van Bennekom. Maria Christina is geboren Amsterdam (NH) rond 1902.

V-E  Geertruida Maria Jantzen, dochter van Louis Albert Jantzen (IV-B) en Adriana Helena van Vlaanderen, is geboren Haarlem (NH) op 7 sep 1850, is gedoopt Haarlem (NH) op 29 sep 1850 in de Grote Kerk, is overleden Rotterdam (ZH) op 31 mrt 1911. Zij werd 60 jaar.

Zij trouwt Rotterdam (ZH) op 23 okt 1872 met Jakob Pelsma, zoon van Anne Pelsma en Elisabeth Zeevat. Jakob is geboren Sneek (Frl) op 20 apr 1846, is overleden Rotterdam (ZH) op 26 sep 1926. Hij werd 80 jaar.

Van hen is een kind bekend:

1  Elizabeth Adriana Helena Pelsma is geboren Rotterdam (ZH) op 16 apr 1875, is overleden Amersfort op 29 okt 1945. Zij werd 70 jaar.

Zij trouwt Rotterdam (ZH) op 21 feb 1912 met Bernardus Arnoldus Hendrik van Ruijven, zoon van Arnoldus Hendrik van Ruijven en Adriana Pieternella Quite. Bernardus Arnoldus Hendrik is geboren Katwijk (ZH) op 20 nov 1885.

V-F  Ferdinand Bernardus Marinus Jan Jantzen, zoon van Ferdinand Bernardus Jantzen (IV-C) en Catharina Margaretha Wilhelmina Zahn (Cateau), onderwijzer, is geboren Amsterdam (NH) op 19 jul 1858, is overleden Hilversum (NH) op 4 feb 1951, is begraven Lage Vuursche (Utr) op 8 feb 1951. Hij werd 92 jaar.

Hij begon zijn loopbaan al op 12-jarige leeftijd in Haarlem, als kwekeling voor de klas en verdiende daarmee f 25,- per jaar. Toen hij 14 jaar was, verhuisden zijn ouders weer naar Amsterdam, waar hij nu "normaal kwekeling" werd, met een studietoelage van f 50,- per jaar. Op zijn 18e deed hij examen als onderwijzer, slaagde en werd benoemd tot onderwijzer aan de Openbaar Lagere School nr. 7. Pogingen om de hoofdakte te halen mislukten keer op keer en uiteindelijk had hij geen tijd meer voor de studie.
In 1878 ontmoette hij zijn toekomstige vrouw, met wie hij ruim 5 jaar later zou trouwen, na een gelukkige verlovingstijd. Na het huwelijk in april 1884 vertrok het paar naar Hilversum, waar het korte tijd zou wonen. Hij had een benoeming tot onderwijzer in de Lage Vuursche gekregen, maar daar was nog geen woning beschikbaar. Kort daarop krijgen ze een woning aan de Soestdijkerstraatweg in De Bilt, waar op 15 juni daarop volgende het eerste kind werd geboren, Ferdinand Bernardus. Het was een eenvoudig huisje, 100 meter ten noorden van de plaats waar de grindweg van de Lage Vuursche op de Soestdijkerstraatweg uitkwam. In 1932 is dit huisje bij een wegverbreding afgebroken.
De verdiensten van een onderwijzer waren in die tijd erg laag. Daarom moest hij met allerlei bijverdiensten proberen dat aan te vullen. Zo heeft hij een jaartje les gegeven op een zondagsschool, werd hij voorzanger van de Ned. Hervormde Kerk in de Lage Vuursche, directeur van een zangvereniging, fotograaf en uitgever van prentbriefkaarten, handelaar in kippen en eieren. Verder had hij een grote moestuin, waardoor in de eigen behoefte aan groenten en aardappelen kon worden voorzien. Maar ook zijn vrouw moest het nodige bijdragen als onderwijzeres in handwerken en door zelf alle kleren te maken en te vermaken. Die handwerklessen waren de reden van de verhuizing op 1 oktober 1886 naar de Lage Vuursche, omdat het lesgeven anders niet te combineren was met het huishouden. Maar er was nog steeds geen woning beschikbaar, reden waarom de twee voorkamers verden gehuurd van een oude Saksische boerderij aan de weg naar Baarn, even voorbij het kerkhof. Een jaar later, op 1 oktober 1887 werd er weer verhuisd, nu naar een huisje naast de bakker C. Seldenrijk. Hier zou het gestaag groeiende gezin 7 jaren wonen. Op 1 oktober 1894 verhuisde het gezin naar een grotere woning aan de overkant van de straat. Hier kwam ook juffrouw G.J. Lucas inwonen, wat zou duren tot het vertrek uit de Lage Vuursche in 1923.
Dankzij de handwerklessen van zijn vrouw, kon er in op 19 juli 1899 (zijn 41e verjaardag) verhuisd worden naar het mooie huis "Dorpszicht", een groot houten huis aan de rand van het dorp naast het café Van Oosterom. Dit huis kostte f 300,- aan huur per jaar, maar in hetzelfde jaar was er een naaischool voor jonge meisjes opgericht, waarvan de kosten door enkele notabelen werden gedragen. Eén van de kamers van het nieuwe huis werd als naaikamer voor de school ingericht, waarvoor f 150,- op de huur in mindering werd gebracht.
Op één na zouden al zijn kinderen naar Indië vertrekken, een wel erg droevige ervaring, die naar eigen zeggen vergoed werd door de wetenschap dat het hen daar allen zeer voorspoedig ging. Hij zou allen terugzien. Maar zijn vrouw, die in september 1932 overleed, een maand na de thuiskomst van de oudste zoon Ferdinand, zou de kinderen Marie, Adriaan en Fie nooit weer terugzien!
Na zijn pensionering in december 1923 verlieten hij en zijn vrouw na bijna 40 jaren de Lage Vuursche en ging in Hilversum wonen.
<34>

Hij trouwt Amsterdam (NH) op 17 apr 1884 met Helena Sophia Sonnenschein, dochter van Hendrik Frans Sonnenschein en Maria Margaretha Beunis. Helena Sophia, handwerk-onderwijzeres, is geboren Amsterdam (NH) op 25 apr 1860, is overleden Hilversum (NH) op 13 sep 1932. Zij werd 72 jaar.


<35>

Zij hebben samen tien kinderen:

1  Ferdinand Bernardus Jantzen (Fer), ambtenaar bij de arbeidsinspectie en referendaris gouvernement Ned. Indië, is geboren de Bilt (Utr) op 15 jun 1884, is overleden Amsterdam (NH) op 29 jul 1959, is begraven Lage Vuursche (Utr) op 1 aug 1959. Hij werd 75 jaar.

Zijn jeugd bracht hij door in de landelijke rust van het kleine dorpje Lage Vuursche, waar zijn vader als schoolmeester met moeite de eindjes aan elkaar wist te knopen. Na de lagere school in de Vuursche, had zijn vader hem voorbestemd om ook onderwijzer te worden. Daarom moest hij op z'n 12e jaar "doorleren", dat werden drie jaren voortgezet lager onderwijs op de openbare school aan de Eemnesserweg in Baarn. Bij gebrek aan een vervoermiddel betekende dat twee keer per dag ruim een uur lopen door de bossen. In april 1899 zakte hij voor het vergelijkend examen voor de Rijkskweekschool in Haarlem. Omdat de dichtstbijzijnde H.B.S. in Utrecht of Amersfoort stond, en de reis of pensionkosten niet door zijn vader konden worden opgebracht, ging hij vervolgens naar het Instituut "De Oorsprong". Dit betekende een heel nieuw leven voor hem, hij zat daar tussen de elite van Baarn in de klas. Het standsverschil wist hij goed te compenseren door zijn goede studieresultaten, waarbij hij voor niemand hoefde onder te doen. Op 15 oktober 1899 kwam er een einde aan de dagelijkse wandelingen naar Baarn. Via dominee Meulenbelt kregen hij en zijn broer Hen ieder een tweedehands fiets (van het merk Crescent); die werden hen geschonken door enkele goedgeefse notabelen uit Baarn. Die fietsen boden ook de gelegenheid om iets meer van de wereld te zien. Drie jaren bracht hij door op het Instituut onder leiding van de heer Maris.
In het voorjaar 1903 deed hij toelatingsexamen voor de betrekking van "Klerk der Posterijen en Telegraphie"; hij voldeed aan de eisen, maar werd uitgeloot. De rest van dat jaar wordt blijkbaar werkeloos doorgebracht. Op 5 november 1903 moest hij loten voor de nationale militie, hij trok nummer 16 en werd daardoor dienstplichtig. Maar een maand later bleek broederdienst een reden tot vrijstelling te zijn (zijn broer Hendrik was bij de Marine in opleiding voor machinist). In januari 1904 krijgt hij een brief van zijn vroegere leraar Maris, die hem feliciteert met zijn benoeming. Het is niet bekend welke benoeming dat betrof. Echter op 30 april 1904 wordt hij per 16 mei benoemd tot "bureelambtenaar bij de arbeidsinspectie als tweede klerk" in de 4e Inspectie, met als standplaats Amsterdam "op eene jaarweede van f 500,-". Waarschijnlijk betreft dit zijn eerste promotie. Per 1 september 1909 werd hij benoemd tot administratief ambtenaar der 3e klasse op een jaarwedde van f 700,-. Geleidelijk aan moet hij carrière hebben gemaakt. In 1917 was hij inmiddels administratief ambtenaar der 1e klasse bij de Inspectie van den Havenarbeid; hij werd toen toegevoegd aan het hoofd van het 2e en 3e district. In juni 1920, als hij ontslag neemt om naar Indië te gaan, heeft hij nog steeds die rang.
In mei 1919 staat hij met nummer 60136 op de kieslijst van de gemeente Amsterdam op het adres Rustenburgerstraat 330.
Op voordracht van de Minister van Koloniën wordt hij naar Nederlandsch-Indië uitgezonden ter benoeming tot commies-redacteur in 's Lands dienst, met de titel van adjunct-referendaris, op een bezoldiging van f 500,- per maand. Hierbij wordt hem ontheffing verleend aan de voor die funktie geldende eisen (hij zou later met trots vertellen, dat hij carrière had gemaakt met slechts één diploma, zijn zwemdiploma). Dit moet een enorme promotie zijn geweest!

Hij trouwt Amsterdam (NH) op 17 aug 1911 met Florentina Annette Maria Revalk (Tine), dochter van Floris Mari Revalk en Johanna Sophia Denee. Florentina Annette Maria (Tine), lerares handwerken, is geboren Amsterdam (NH) op 10 jul 1890, is overleden Amsterdam (NH) op 9 apr 1970. Zij werd 79 jaar.

Zij volgde de opleiding "Nuttige en Fraaie Handwerken"van 1904 tot 1909 aan de Industrieschool voor Vrouwelijke Jeugd aan de Weteringschans te Amsterdam. Deze opleiding duurde drie jaar. In het eerste jaar kregen de leerlingen les in nuttige handwerken, lager onderwijs en hand- en decoratief tekenen. In het tweede en derde jaar kwam daar fraaie handwerken bij. Daarnaast rechtlijnig en perspectief tekenen, heraldiek, stijl- en ornamentleer, kantwerken, machinenaaien en kartonneren. In een vervolgcursus, het vierde jaar, werd boekhoudles gegeven. Het vijfde jaar werd er gewerkt aan bestellingen die de school kreeg, zoals het borduren van uitzetten. Een van de opdrachtgeefsters was Koningin Emma, die er o.a. haar prachtige kant-collectie liet reinigen en restaureren. Ook gaf zij opdracht voor het borduren van stoelbekledingen voor de Chinese zaal van het Huis ten Bosch. Ook werden er vaandels gemaakt. De werkstukken die zij op school maakte, werden allen thuis goed bewaard. Vele jaren later, in 1985, zou haar dochter de unieke collectie patronen en de bewaarde werkstukken publiceren in het boek "Fraaie Handwerken".
Tot haar huwelijk woonde ze bij haar ouders.
<36>

2  Hendrik Frans Jantzen, machinist, administrateur en burgemeester van Westzaan, is geboren de Bilt (Utr) op 12 feb 1886, is overleden Haarlem (NH) op 22 okt 1967. Hij werd 81 jaar.

Na de lagere school bezocht hij, evenals zijn broer Ferdinand, het instituur "De Oorsprong"in Baarn. Vervolgens ging hij van 1902 tot 1905 naar de machinistenschool in Hellevoetsluis. Hij werd adjunct-machinist bij de Koninklijke Marine en vertrok in 1906 op 20-jarige leeftijd met de H.M.S. Tromp naar Indië. Pas 16 jaren later zou hij terugkeren naar Nederland; inmiddels getrouwd en vader van twee zoons.
In Indië nam hij reeds drie jaren later ontslag uit de Marine om eerste machinist te worden bij de ijsfabriek "Petodjo"in Batavia. Twee jaar later, in 1911, werd hij tweede machinist bij de suikerfabriek "Wonopringgo".
In 1914 werd hij eerste machinist bij de suikerfabriek "Sindanglaoet" in Cheribon. Hier maakte hij spoedig carrière als administrateur, welke functie hij van 1919 tot 1931 bekleedde. Hij leefde daar in grote welstand. In die periode was hij lid van de provinciale raad van West-Java en van de regentschapsraad van Cheribon.
Onder zijn beheer werd de suikerfabriek aanmerkelijk uitgebreid en gemoderniseerd. Het areaal werd belangrijk vergroot door de aanleg van de wadoek Sitoe Patok, waarin ongeveer één miljoen gulden werd geïnvesteerd. Hierdoor kwam de armelijke streek ten zuid-oosten van Cheribon met haar weinige, van regen afhankelijke, sawah's tot grotere welvaart.
Medio 1932, hij was toen 46 jaar, repatrieerde hij definitief. Hij vestigde zich in Haarlem en werd in 1934 volontair op de gemeentesecretarie van Zandvoort. Op 1 juli 1938 werd hij benoemd tot burgemeester van Westzaan, wat hij tot 17 oktober 1950 zou blijven. In de oorlog werd hij wegens verzetswerkzaamheden door de Sicherheits Dienst gearresteerd; hij zat gevangen in Scheveningen, Haren en Amersfoort. Op 18 maart 1944 kwam hij weer vrij.

<37>

Hij trouwt Batavia op 20 mei 1910 met Theodora Gabriella de Waal, dochter van Frederik Karel de Waal en Henriette Engeltine Hültner. Theodora Gabriella is geboren Semarang op 12 nov 1888, is overleden Haarlem (NH) op 21 jul 1976. Zij werd 87 jaar.


<38>

3  Catharina Margaretha Wilhelmina Jantzen is geboren Lage Vuursche (Utr) op 5 jan 1888, is overleden Lage Vuursche (Utr) op 12 mei 1888.

4  Catharina Margaretha Wilhelmina Jantzen (Cato of To) is geboren Lage Vuursche (Utr) op 1 sep 1889, is overleden Waalwijk (NBr) op 10 jul 1979. Zij werd 89 jaar.

Uit de autobiografie van haar broer Hendrik Frans:
In november 1891 bij het spelen in de kamer had Cato een vierkante liniaal in de hand, welke, toen zij struikelde, haar rechterwang practisch doorboorde. Grote consternatie omdat moeder juist bezig was zusje Marie te voeden. Enkele maanden later viel zij in de open beerput naast de hooiberg van de bakker. Mie van de bakker redde haar uit dit onwelriekende bad.

Zij trouwt Baarn (Utr) op 19 mei 1909 met Cornelis van Heemert, zoon van Anthonie van Heemert en Aaltje Grootveld. Cornelis, architect, is geboren Baarn (Utr) op 19 nov 1878, is overleden Wageningen (Gld) op 9 mei 1961. Hij werd 82 jaar.


<39>

5  Maria Margaretha Jantzen (Marie) is geboren Lage Vuursche (Utr) op 1 aug 1891, is overleden Zeist (Utr) op 28 aug 1976. Zij werd 85 jaar.

Zij trouwt Baarn (Utr) op 24 jul 1913 met Hendrikus Cornelis Staal (Henri), zoon van Frederik Otto Staal en Louisa Josephina Anthonia Luhlf. Hendrikus Cornelis (Henri), leraar wiskunde, is geboren Deventer (Ov) op 31 mei 1885, is overleden Zeist (Utr) op 19 apr 1959. Hij werd 73 jaar.


<40>

6  Adrien Corneille Daniel Jantzen (Adriaan) is geboren Lage Vuursche (Utr) op 13 jul 1893, is overleden Heerenveen (Frl) op 12 nov 1970. Hij werd 77 jaar.

Hij werkte in 1925 bij de BPM in Balikpapan.

Hij trouwt op 18 feb 1925 met Jacoba Boersma, dochter van Sjoerd Boersma en Johanna Douma. Jacoba is geboren Warga (Frl) op 25 sep 1896, is overleden Heerenveen (Frl) op 30 okt 1977. Zij werd 81 jaar.

Zij trouwden bij volmacht.
<41>

7  Helena Sophia Jantzen is geboren Lage Vuursche (Utr) op 21 apr 1895, is overleden Lage Vuursche (Utr) op 18 jan 1898. Zij werd 2 jaar.

8  Anna Lydia Geertruida Jantzen is geboren Lage Vuursche (Utr) op 16 mei 1896, is overleden Lage Vuursche (Utr) op 18 dec 1897. Zij werd 1 jaar.

9  Sophia Frederika Jantzen (Fie) is geboren Baarn (Utr) op 26 sep 1897, is overleden Hilversum (NH) op 11 dec 1969. Zij werd 72 jaar.

Zij trouwt (bij volmacht) Hilversum (NH) op 25 aug 1926 met Johan Andries Banck, zoon van Gerrit Banck en Jansje Meijer. Johan Andries, administrateur, wonende Hilversum (NH) en Leiden (ZH), is geboren Zwolle (Ov) op 1 jun 1899, is overleden in 1998. Hij werd 99 jaar.

Hij was in Nederlands Indië administrateur bij de Volkskredietbank.

<42>

10  Frederic Guillaume Jantzen is geboren Lage Vuursche (Utr) op 18 aug 1899, is overleden Lage Vuursche (Utr) op 21 sep 1900. Hij werd 1 jaar.

V-G  Frederic Guillaume Jantzen (Frits), zoon van Ferdinand Bernardus Jantzen (IV-C) en Catharina Margaretha Wilhelmina Zahn (Cateau), rijtuigmaker, timmerman, bediende, winkelbediende en opzichter diaconale weduwenstichting, is geboren Amsterdam (NH) op 3 feb 1860, is overleden Dieren (Gld) op 5 jan 1935. Hij werd 74 jaar.

Hij werd eerst rijtuigmaker en kort daarna timmerman. Door ziekte kon hij geen handenarbeid meer verrichten en werd bediende bij de heer Kluyskens, handelaar in horloges etc. Na de dood van zijn werkgever kreeg hij een betrekking als opzichter bij de Portestantse Weduwen- en Wezenstichting in Amsterdam. Er werden nog drie zoons geboren, die zeer jong stierven.

Hij gaat in ondertrouw Amsterdam (NH) op 31 mei 1893, trouwt Amsterdam (NH) op 14 jun 1894 met Jozephine van Laar ook genaamd Josephina van Laar, dochter van Geerd van Laar en Josephina Swen. Jozephine is geboren op 7 sep 1866, is overleden Dieren (Gld) op 27 feb 1941. Zij werd 74 jaar.


<43>

Zij hebben samen vijf kinderen, onder wie:

1  Ferdinand Bernardus Jantzen, architect, is geboren Amsterdam (NH) op 29 jul 1895, is overleden Ede (Gld) op 18 mrt 1987. Hij werd 91 jaar.

Hij was de bouwmeester van scholen, woonhuizen en vele Lutherse en Hervormde kerken in binnen- en buitenland. Ook ontwierp hij orgels. Zijn eerste grote werk was de bouw van de Amsterdamse Jeruzalemkerk in 1923. Hier verrichte hij direct baanbrekend werk door de traditionele vormen definitief af te zweren. Restaureerde de Hervormde kerk te Loenen a/d Vecht na de brand van 11 juni 1945, welke ontstond door herstelwerzaamheden aan het dak. "De restauratie heeft plaats onder leiding van architect Ferd. B. Jantzen F.Gzn. te Amsterdam, die er een fraai stuk werk in levert."

<44>

Hij trouwt Amsterdam (NH) op 26 okt 1922 met Suzanna Elisabeth Haenen, dochter van Lambert Joseph Haenen en Antonetta Frederika Louise Kniese. Suzanna Elisabeth is geboren op 23 apr 1897, is overleden Ede (Gld) op 15 jul 1972. Zij werd 75 jaar.


<45>

2  Geerd Jantzen, koopman, is geboren Amsterdam (NH) op 13 nov 1896, is overleden Haarlem (NH) op 7 aug 1950. Hij werd 53 jaar.


<46>

Hij trouwt Amsterdam (NH) op 17 sep 1925 met Gertrudes Antonia Maria Maarschalkerweerd, dochter van Antonius Maria Urbanus Maarschalkerweerd en Catharina Susanna Jannette Rijss. Gertrudes Antonia Maria is geboren op 6 okt 1896, is overleden op 29 aug 1971. Zij werd 74 jaar.


<47>

V-H  Geertruij Jantzen, dochter van Ferdinand Bernardus Jantzen (IV-C) en Catharina Margaretha Wilhelmina Zahn (Cateau), is geboren Amsterdam (NH) op 21 okt 1862, is overleden Amsterdam (NH) op 23 mrt 1940. Zij werd 77 jaar.

In 1878 overlijd haar nicht Octavie Louwerens. De pasgeboren dochter Wimpje wordt door haar ouders in huis opgenomen en zij heeft haar waarschijnlijk verzorgd. Vijf jaar later trouwde zij met de vader van Wimpje, op dezelfde dag als haar zuster Anna.
<48>

Zij trouwt Amsterdam (NH) op 20 sep 1883 met Gerardus Willem Harmsen, zie V-B.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Ferdinand Bernardus Harmsen, steenhouwer en ridder Orde Oranje-Nassau, is geboren op 2 jul 1884, is overleden Amsterdam (NH) op 29 jan 1961. Hij werd 76 jaar.

Hij trouwt Amsterdam (NH) op 13 jun 1918 met Anne Gerardine Jeanne Hofker, dochter van Cornelis Fredrik Hofker en Grietje van Tubergen. Anne Gerardine Jeanne is geboren Amsterdam (NH) op 11 mrt 1887, is overleden Amsterdam (NH) op 31 jan 1972. Zij werd 84 jaar.

2  Catharina Margaretha Wilhelmina Harmsen is geboren op 15 sep 1889, is overleden na apr 1922. Zij werd minstens 32 jaar.

3  Frederic Guillaume Harmsen, steenhouwer, is geboren op 22 jun 1892, is overleden in 1970 (?). Hij werd 78 jaar.

Hij trouwt Amsterdam (NH) op 23 mei 1929 met Jacoba de Groot, dochter van Klaas de Groot en Neeltje van Nek. Jacoba is geboren Amsterdam (NH) op 29 apr 1897.

4  Geertrui Harmsen is geboren op 11 jun 1897, is overleden na apr 1922. Zij werd minstens 24 jaar.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op woensdag 26 april 2023 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20200713 door Fer Jantzen, , SNEEK.

1)  bron: LDS Salt Lake City

2)  bronnen: (J.A.D.) geb: Geslachtenboek Jantzen ovl: Begraafreg.nr.102 blz.322 huw: DTB 'sGr.hage 303 blz 354 Delpher kosteraanstelling: Notulen Kerkvoogdij Haarlem; N-H- Archief documenten: begraafinschrijving, trouwinschrijving

3)  bronnen: (J.A.D.) geb: DTB Buerkerk Utrecht f.79 ovl: gesl.boek Jantzen documenten: doopinschrijving

4)  Bron: Geslachtenboek Jantzen.

5)  Hij trouwt Haarlem (NH) op 6 feb 1828 met Josina.

6)  Josina Wijdoogen, dochter van Gerrit Wijdoogen en Margretha Baalbergen. Josina is geboren Haarlem (NH) op 24 nov 1789, is overleden Haarlem (NH) op 20 aug 1871. Zij werd 81 jaar. Dit huwelijk bleef kinderloos.

7)  Bron: Geslachtenboekje en Brief FBMJ aan FB.

8)  bronnen: (J.A.D.) huw: extr. huw.akte ovl: BS A'dam ovl.akte R2/F46 documenten: extract huwelijksakte, overlijdensbericht, huwelijksannonce, overlijdensakte Verslag van het Nationaal Gedenkfeest (Leiden, AW Sijthof 1865)

9)  bronnen: (J.A.D.) geb: F.Jantzen/gesl.boek ovl: BS A'dam Reg.2 folio 130v documenten: overlijdensakte, overlijdensadvertentie

10)  bronnen: (J.A.D.) geb: gesl.boek Jantzen ovl: F.B.M.J.Jantzen Den Haag

11)  bronnen: (J.A.D.) geb: gesl.boek Jantzen ovl: gesl.boek Jantzen

12)  bronnen: (J.A.D.) geb: gesl.boek Jantzen ovl: gesl.boek Jantzen

13)  bronnen: (J.A.D.) geb: gesl.boek Jantzen ovl: gesl.boek Jantzen

14)  bronnen: (J.A.D.) : gesl.boek Jantzen

15)  bronnen: (J.A.D.) geb: gesl.boek Jantzen ovl: F.B.M.J.Jantzen Den Haag huw: gesl.boek Jantzen huw: F.B.M.J.Jantzen Den Haag faillissement: advertenties

16)  bronnen: (J.A.D.) : gesl.boek Jantzen

17)  bronnen: (J.A.D.) geslachtenboek Jantzen

18)  volgens huwelijksakte is zij geb. Middelburg

19)  bronnen: (J.A.D.) : gesl.boek Jantzen; BS Rotterdam

20)  bronnen: (J.A.D.) : gesl.boek Jantzen

21)  bronnen: (J.A.D.) : F.B.M.J.Jantzen Den Haag

22)  D. Magré. D. is geboren rond 1832, is overleden voor dec 1873. Hij werd hoogstens 41 jaar.

23)  bronnen: (J.A.D.) geb: BS 'sGraveland uit.geb.rg ovl: gesl.boek Jantzen huw: BS A'dam huw.akte R8,f44 documenten: ondertrouw, militiecertificaat, extract geboorteakte, huwelijksakte

24)  bronnen: (J.A.D.) geb: BS 'sGravenhage uit.geb.r ovl: gesl.boek Jantzen documenten: extract geboorteakte

25)  bronnen: (J.A.D.) geb: gesl.boek Jantzen ovl: gesl.boek Jantzen

26)  bronnen: (J.A.D.) geb: gesl.boek Jantzen ovl: overlijdensadvertentie

27)  bronnen: (J.A.D) ovl: G.A.Walkate - Dordrecht huw: G.A.Walkate - Dordrecht : geboorteadvertentie ovl: overlijdensadvertentie; huw: BS Amsterdam klapper

28)  bronnen: (J.A.D.) geb: gesl.boek Jantzen ovl: gesl.boek Jantzen

29)  bronnen: (J.A.D.) geslachtenboek Jantzen

30)  bronnen: (J.A.D.) geb: F.B.M.J.Jantzen ovl: F.B.M.J.Jantzen Den Haag huw: gesl.boek Jantzen

31)  Hij trouwt Amsterdam (NH) op 20 sep 1883 met Geertruij (zie V-H).

32)  Geertruij Jantzen, zie V-H.

33)  bronnen: (J.A.D.) geslachtenboek Jantzen, Brieven FBJ

34)  bronnen: (J.A.D.) geb: BS A'dam uittr.geb.regist huw: BS Amsterdam huw.acte documenten: huwelijksakte, boterbriefje, ondertrouw, militiecertificaat, extract geboorteakte, overlijdenskaart

35)  bronnen: (J.A.D.) geb: BS A'dam uittr.geb.regist ovl: geslachtenboek Jantzen documenten: extract geboorteakte, bewijs van geb.inschrijv.

36)  bronnen: (J.A.D.) geb: PK echtgen.

37)  bronnen: (J.A.D.) geb: gesl.boek Jantzen; overl.adv. huw: zoon F.B.M.J.Jantzen Den Haag ovl: zoon F.B.M.J.Jantzen Den Haag

38)  bronnen: (J.A.D.) geb: zoon F.B.M.J.Jantzen ovl: zoon F.B.M.J.Jantzen

39)  bronnen: (J.A.D.) : F.B.M.J.Jantzen Den Haag

40)  bronnen: (J.A.D.) geb: Rie Staal ovl: Rie Staal; huw: F.B.M.J.Jantzen Den Haag

41)  bronnen: (J.A.D.) : zoon Sjoerd Jantzen

42)  bronnen: (J.A.D.) geb: zelf; huw: F.B.M.J.Jantzen Den Haag

43)  bronnen: (J.A.D.) geb: gesl.boek Jantzen

44)  bronnen: (J.A.D.) geb: gesl.boek Jantzen, 1000 jaar dorpsleven aan de Vecht. ovl: F.B. Jantzen, Amsterdam

45)  bron: F.B. Jantzen, Amsterdam

46)  bronnen: (J.A.D.) geb: gesl.boek Jantzen

47)  bron: F.B. Jantzen, Amsterdam

48)  bronnen: (J.A.D.) geb: gesl.boek Jantzen ovl: ovl.adv.


Index

Baalbergen

Margretha (1764) *6.

Banck

Gerrit (1853) V-F.9; Johan Andries (1899) V-F.9.

Barvoet

Jan (?) V-C.1; Maria Wilhelmina (1883) V-C.1.

Beijers

Anna Maria (1760) III-A.

Bemmel, van

Boukje (?) V-A.3.

Bennekom, van

Maria Christina (1902) V-D.1.

Berg

Amelia Maria (?) II.4, III-C; Jan (?) II.4, III-C.

Beunis

Maria Margaretha (1823) V-F.

Bink

Evert Willem (1895) V-C.6; Frederik (1889) V-C.4; Gerardus Jan (1887) V-C.3; Jacobus (?) V-C; Jacobus (1882) V-C.1; Jan Anton (1885) V-C.2; Jan (1860) V-C; Octavie Ferdinande (1892) V-C.5.

Boer, de

Grietje Jans (?) V-C.

Boerkamp

Gerrit (?) V-C.5; Josephus Christianus (1873) V-C.5.

Boersma

Jacoba (1896) V-F.6; Sjoerd (1866) V-F.6.

Dalitz

Friedrich Rudolph (1721) I.1.

Das,

Anna Cornelia Das (1717) II.

Denee

Johanna Sophia (1862) V-F.1.

Diedrich

Sophia Frederika (?) V-A.

Douma

Johanna (1866) V-F.6.

Duizer

Hilleke (?) V-C.2.

Engelhart

Johanna Susanna (1892) V-C.3; Johannes (?) V-C.3.

Faille, la

Barend (1764) III-C; Geertruida (1791) III-A.1, III-C.

Feber, la

Anna Hendrica (1751) II; Willem (1716) II.

Gladbach

Concordia (1707) I; Niclaas (?) I.

Groot, de

Jacoba (1897) V-H.3; Klaas (?) V-H.3.

Grootveld

Aaltje (1852) V-F.4.

Haak

Neeltje (?) IV-B.

Haenen

Lambert Joseph (1865) V-G.1; Suzanna Elisabeth (1897) V-G.1.

Harmsen

Catharina Margaretha Wilhelmina (1889) V-H.2; Ferdinand Bernardus (1884) V-H.1; Frederic Guillaume (1892) V-H.3; Geertrui (1897) V-H.4; Gerardus Willem (1852) V-B, V-H; Hendricus Theodorus (1824) V-B; Willemijntje Gerardina (1879) V-B.1.

Heemert, van

Anthonie (1839) V-F.4; Cornelis (1878) V-F.4.

Hofker

Anne Gerardine Jeanne (1887) V-H.1; Cornelis Fredrik (?) V-H.1.

Hubbelmeijer

Maria Henriette (?) V-C.1.

Hültner

Henriette Engeltine (1864) V-F.2.

Jantzen

Adriana Helena (1865) IV-B.8; Adriana Helena (1871) IV-B.10; Adrien Corneille Daniel (1893) V-F.6; Andreas (1695) I; Anna Eleonora (1725) I.1; Anna Lijdia Geertruida (1856) IV-C.2; Anna Lydia Geertruida (1896) V-F.8; Carl Andreas (1734) I.5; Catharina Margaretha Wilhelmina (1865) IV-C.6; Catharina Margaretha Wilhelmina (1888) V-F.3; Catharina Margaretha Wilhelmina (1889) V-F.4; Charles Constant (1819) III-C.1; Constantia (1729) I.3; Cornelia Margaretha Constantia (1785) III-A; Dochter (1823) III-C.4; Ferdinand Bernardus (1827) IV-C; Ferdinand Bernardus (1884) V-F.1; Ferdinand Bernardus (1895) V-G.1; Ferdinand Bernardus Marinus Jan (1858) V-F; Frederic Guillaume (1824) III-C.5; Frederic Guillaume (1860) V-G; Frederic Guillaume (1899) V-F.10; Geerd (1896) V-G.2; Geertruida Maria (1832) III-C.7; Geertruida Maria (1850) V-E; Geertruij (1862) V-B, V-H, *32; Helena Ferdinanda (1787) III-B; Helena Sophia (1895) V-F.7; Hendrik Frans (1886) V-F.2; Hendrika Wilhelmina (1868) IV-C.7; Jan (1788) II.3; Jan (1818) III-B.1; Johan Godfried (1740) II; Johan Godfried (1794) II.6; Johann Peter (1737) I.6; Johanna Henrica (1791) II.5; Louis Albert (1822) IV-B; Louisa Albertina (1868) IV-B.9; Maria Elisabeth (1727) I.2; Maria Elisabeth (1733) I.4; Maria Margaretha (1891) V-F.5; Marinus Jan (1789) III-C; Marinus Jan (1853) IV-B.3; Marinus Jan (1863) IV-B.7; Marinus Jan (1874) IV-B.11; Marinus Jan Willem (1855) IV-C.1; Neeltje Jacoba (1855) IV-B.4; Neeltje Jacoba (1858) IV-B.5; Octavie Ferdinande (1820) IV-A; Octavie Ferdinande (1860) IV-B.6; Peter (?) I; Sophia Frederika (1897) V-F.9.

Kladdow

Constantina (1701) I.

Klatten

Constantia (1701) I.

Klattens

Friedrich (?) I.

Kniese

Antonetta Frederika Louise (1871) V-G.1.

Laar, van

Geerd (1832) V-G; Josephina (1866) V-G; Jozephine (1866) V-G.

Lardelli

Hendrica Antonia (?) IV-A.

Louwerens

Geertrui Marie (1857) V-C; Gerardus Jacobus (1816) IV-A; Hendrica Antonia (1851) V-A; Hendrika Johanna (1865) V-D; Johannes (?) IV-A; Marinus Jan (1853) IV-A.2; Octavie Ferdinande (1856) V-B.

Luhlf

Louisa Josephina Anthonia (1851) V-F.5.

Lutteke

Florentine Annette Marie (1824) IV-C.2.

Maarschalkerweerd

Antonius Maria Urbanus (?) V-G.2; Gertrudes Antonia Maria (1896) V-G.2.

Magré

D. (1832) IV-B, *22.

Martens

Anna (?) I.7, II.

Meijer

Jansje (1866) V-F.9.

Mijné

Anna Lijdia (1800) IV-C.

Nek, van

Neeltje (?) V-H.3.

Nultenbock

Wouterke (?) IV-B.

Pelsma

Anne (?) V-E; Elizabeth Adriana Helena (1875) V-E.1; Jakob (1846) V-E.

Poorten, van

Wilhelmna (?) V-C.5.

Prins

Willemijntje (?) V-B.

Putten, van der

Anna Maria Geertruida (1817) III-A.1; Jan Ferdinand (1819) III-A.2; Jan Philippus (1793) III-A; Jan (1771) III-A.

Quite

Adriana Pieternella (?) V-E.1.

Revalk

Adriaan Cornelis Daniel (1853) IV-C.2; Daniël (1821) IV-C.2; Florentina Annette Maria (1890) V-F.1; Floris Mari (1864) V-F.1.

Rijss

Catharina Susanna Jannette (?) V-G.2.

Ruelle

Hendricus Antonius (1897) V-D.1; Theodoor Maximiliaan (1855) V-D.

Ruijven, van

Arnoldus Hendrik (?) V-E.1; Bernardus Arnoldus Hendrik (1885) V-E.1.

Rumuller

Catharina Lena (1882) V-A.3; Johanna Petronella (?) V-C.6; Nicolaas (?) V-A.3.

Schans, van der

Amelia Carolina (1832) IV-B; Gerrit (?) IV-B.

Schmalgemeijer

Carl Friedrich (?) V-A; Frederik (1851) V-A; Frederik (1880) V-A.3; Hendrika Johanna (1878) V-A.2; Sophia Frederika (1876) V-A.1.

Schooten, van

Johanna (1806) IV-B.

Smit

Jansje (1761) III-C.

Sonnenschein

Helena Sophia (1860) V-F; Hendrik Frans (1824) V-F.

Staal

Frederik Otto (1853) V-F.5; Hendrikus Cornelis (1885) V-F.5.

Swen

Josephina (1838) V-G.

Tubergen, van

Grietje (?) V-H.1.

Uphagen

Carl (?) I.7, II.

Valkenburg geb. Van Friesheim, van

Helena Ferdinanda (?) II.2, III-B.

Valkenburg geboren Van Friesheim., van

M.H.F. (?) II.1, III-A.

Valkenburg, van

Cornelis Constantijn (?) II.1, III-A.

Vlaanderen, van

Adriana Helena (1832) IV-B; Jacobus (?) IV-B.

Vooren, van de

Gerrit Jan (?) V-C.6; Johanne Petronella (1901) V-C.6.

Vries, de

Janneke Susanna (?) V-C.3.

Waal, de

Frederik Karel (1857) V-F.2; Theodora Gabriella (1888) V-F.2.

Wijdoogen

Gerrit (1757) *6; Josina (1789) III-A, *6.

Zahn

Catharina Margaretha Wilhelmina (1825) IV-C; Willem Hendrik (1778) IV-C.

Zeevat

Elisabeth (?) V-E.

zonder achternaam

N.N. (1826) III-A.3; N.N. (1848) IV-B.1.

* verwijzing naar noot.